menu
person

 

Як написати реферат: основні кроки

1. При написанні реферату переробляйте зміст першоджерел, а не копіюйте його.

2. Якщо дуже вже хочеться процитувати розумну думку — цитуйте, але обов'язково посилайтеся на автора.

Отже, уявлення про те, що таке реферат, ми маємо. З чого ж почати?

Правильно плануємо роботу над рефератом

1. Вибираємо тему. Вона має бути для вас цікавою і актуальною. Тоді при написанні (і захисту) роботи ви відчуватимете себе «як риба у воді».

2. Ставимо самі собі питання: а які, власне, проблеми зачіпатиме дана робота? Обкреслюємо шляхи вирішення даних проблем.

3. Підшукуємо літературу за даною темою (окрім книг, бажано використовувати також періодичні видання), робимо виписки з книг і статей. Якщо це не протистоїть тематиці роботи, прагнемо використовувати сучасні джерела.

4. Обкреслюємо план основної частини реферату. Кожній окремій проблемі приділяємо окрему главу, глави розбиваємо на параграфи.

5. Нарешті, пишемо чорновий варіант роботи, причому введення пишемо тоді, коли основна частина роботи вже написана. Адже по ходу роботи глави і завдання реферату можуть злегка змінитися, і введення доведеться переписувати заново!

6. Надаємо чернетку викладачеві (якщо він висуває таку вимогу).

7. Роздруковуємо чистовий варіант роботи і складаємо коротке повідомлення (на 5-7 хв.), яке згодиться під час захисту реферату.

Яка ж структура реферату, і що із себе вдає кожна з його частин?

Структура реферату

ВВЕДЕННЯ. Обґрунтовуємо вибір теми, її актуальність. Обкреслюємо цілі і завдання роботи. Даємо короткий огляд використаної літератури.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Розкриваємо тему, крок за кроком, підтверджуючи сказане цифрами, фактами і цитатами. Кінець кожного розділу завершуємо коротким висновком.

ВИСНОВОК. Формулюємо спільні висновки за темою, висловлюємо згоду або незгоду з позиціями авторів першоджерел, а також власний погляд на вирішення проблеми.

Коли реферат практично готовий, завершуючим штрихом є оформлення роботи.

Оформлення реферату

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ оформляється згідно стандартам даного учбового закладу і, як правило, містить наступну інформацію:

•  назва навчального закладу;

•  наукове товариство школи;

•  назва реферату;

•  прізвище і група виконавця;

•  прізвище і вчений ступінь перевіряючого.

Титульний аркуш вважається першою сторінкою роботи, але на ній номер сторінки не проставляється.

ЗМІСТ — зміст з позначенням номерів сторінок.

Зміст вважається другою сторінкою роботи; на ній цифра 2 ставиться.

ТЕКСТ РОБОТИ (введення, основна частина, висновок). Всі глави і параграфи мають бути виділені в тексті заголовками і підзаголовками.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ — список реферованих джерел з вказівкою їх повних бібліографічних даних.

Отже, ви тепер знаєте, які основні етапи написання реферату, структура реферату і правила його оформлення. Сподіваюся  стаття буде вам в допомогу! 

Положення
про шкільний конкурс-захист дослідницьких робіт учнів 4  класів

Навчально-виховного об’єднання №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

І. Загальні положення
  Конкурс-захист  учнівських дослідницьких робіт учнів 4 класів проводиться з метою:
- поглибленого вивчення дітьми основ наук;
-залучення дітей молодшого віку до творчої наукової праці;
-стимулювання творчого самовдосконалення учнів;
-вивчення та пропаганди  досвіду вчителів щодо розвитку творчої діяльності учнів.

ІІ. Учасники конкурсу та його організатори
1. Ініціатором шкільного інтелектуального конкурсу є  Школа творчості, яка працює в початковій школі.
2. Учасниками конкурсу є учні 4 класів, які проявляють інтерес до наук.
3. Проведення конкурсу здійснюється педколективом  початкової школи при залученні батьківської громадськості .
4. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого входять вчителі початкових класів, представники батьківської спільноти, заступник директора з науково-методичної роботи.
5. Оргкомітет конкурсу визначає та забезпечує порядок проведення конкурсу, затверджує склад журі.

ІІІ. Умови проведення
1.Конкурс-захист рефератів проводиться  щороку в лютому.
2.Заявки на участь у конкурсі, роботи учнів подаються  за 2 тижні до зазначеної дати проведення конкурсу .


ІV. Порядок проведення конкурсу
1.Конкурс проводиться у два етапи :
І етап – заочний ( попередня оцінка рефератів  членами журі конкурсу)
ІІ етап – захист рефератів.
2. Роботи учнів 4 класів та заявки на участь у конкурсі подаються за два тижні до проведення конкурсу для проведення заочного етапу. Після завершення зазначеного терміну журі визначає роботи учнів, які допущені до конкурсу-захисту, але не пізніше ніж за тиждень до визначеної дати проведення конкурсу.
3. Конкурс передбачає захист робіт з мультимедійною презентацією, демонстрацією дослідів, практичними доведеннями  тощо .
4. Для захисту робіт учаснику відводиться до 7  хвилин.
5. Після захисту члени журі та учасники конкурсу можуть  задати питання учаснику щодо змісту .

V. Вимоги до робіт учнів
•    тема реферату;
•    елементи дослідження;
•    зміст (план реферату);
•    при роботі над рефератом необхідно опрацювати не менше 5 статей, книжок або посібників з обраної теми;
•    при використанні джерел Інтернету обов’язково вказати адресу;
•    обсяг роботи учасника 4 класів складає  від 7 сторінок формату А4 до 20 сторінок;
•    при оформлені роботи бажано використовувати наочність;
•    текст роботи друкується на комп’ютері ( українською мовою, Word, кегль 14, інтервал 1,5)  або пишеться від руки каліграфічним почерком;
•    робота  може містити  малюнки, схеми, таблиці тощо;
•    кожна структурна частина роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ».
•     нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака «№».
•    усі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
•    до роботи обов’язково додається список використаної  літератури в алфавітному порядку;
•    підпис реферату виконується так: зверху – назва закладу, посередині аркушу – тема реферату, під темою праворуч – прізвище, ім’я, учня - виконавця, нижче – ім’я, по  батькові і посада вчителя, внизу – посередині – місто і рік.


І етап ( очний)
Критерії оцінювання дослідницької роботи
*аргументованість вибору теми – 5 балів
* повнота розкриття теми - 5 балів
* наявність теоретичної та експериментальної частини, виділення об’єкта дослідження - 5 балів;
* актуальність теми дослідження - 5 балів
* висновки в роботі - 5 балів
* наявність елемента творчості - 5 балів
* стиль (чіткість, лаконічність викладання ),
*грамотність - 5 балів
* правильність оформлення літератури – 5 балів
* загальне оформлення роботи - 5 балів
^ Загальна кількість – 45 балів


ІІ етап ( захист робіт)
* аргументованість проблеми дослідження – 5 балів;
* чіткість, лаконічність викладання - 5 балів;
* повнота відповіді - 5 балів;
* використання наочності – 5 балів
* відповіді на запитання - 5 балів
^ Загальна кількість – 25 балів          Зразок оформлення титульної сторінки


Навчально-виховне об’єднання №5
міста Хмельницького імені Сергія Єфремова
Наукове товариство «Ерудит»


                                                                       Секція «__________»


Назва реферату

 

 Роботу виконав:
                  ______________________ ,

учень  4-   класу
          НВО№5 ім. С.Єфремова

     Педагогічний керівник:

    ПІП_______________,
        вчитель початкових класів
      НВО№5 ім. С. Єфремова

 

 
                                                                      Хмельницький – 2016