menu
person

  

Навчально-виховне обєднання № 5 м.Хмельницького

 імені Сергія Єфремова  проводить щорічний відбір учнів на навчання у 5-х класах

Необхідні документи:

 1. Заява (заповнюється на місці).
 2. Копія табеля успішності (завірена керівником навчального закладу).
 3. 2 зошити: в лінійку та клітинку.

Учень повинен здати іспити з україської мови та математики

​​​​​​​Схвалено на спільному засіданні

педагогічної ради і ради НВО№5

міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

від 23.03.2015 року протокол №1

«Затверджено»                                                                                          «Погоджено»

Директор НВО№5                                                                                        Начальник управління освіти

ім. С. Єфремова                                                                                          Хмельницької міської ради

Трембовецька І.В.                                                                                      Миколаїв Р.Д.

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання учнів до гімназійних класів

навчально-виховного об’єднання №5

міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

Загальні положення

Правила конкурсного приймання до гімназійних класів НВО № 5 імені Сергія Єфремова розроблені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл ( шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389.

Приймання учнів до гімназії здійснюється на конкурсній основі.  

У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

Конкурсні випробовування здійснюються на безоплатній основі.

Організація конкурсу

 Випробовування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

Для проведення конкурсних випробувань у НВО №5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з радою навчального закладу. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

Предметна комісія створюється зі складу членів конкурсної комісії;її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот,інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації і відображають їх навчальні та творчі досягнення.

 Адміністрація НВО №5 імені Сергія Єфремова приймає на пільгових конкурсних умовах дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей.

Проведення конкурсу

3.1 Конкурсні випробування для учнів, які вступають до п’ятого класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з навчального предмету, що відповідає спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, творче завдання).

Адміністрація НВО №5 імені Сергія Єфремова самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісії, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з врахуванням співбесіди.

 3.4. Тексти диктантів, творчі завдання для конкурсних випробовувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором НВО №5 імені Сергія Єфремова за погодженням з міським управлінням освіти. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.5. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Конкурсні завдання зберігаються у директора НВО №5 імені Сергія Єфремова в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

 Після закінчення випробовування письмові роботи шифрують ся головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

 3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.12. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмово – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

 3.16. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.17. Учні, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

Порядок зарахування

Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до НВО №5 імені Сергія Єфремова наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

До навчального закладу подаються такі документи: заява батьків, копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради

№ _____ від _____ __________ р.

Директор Департаменту освіти та науки

Хмельницької міської ради

_________________ Р.Д.Миколаїв

СТАТУТ

навчально-виховного об’єднання № 5

міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

(витяг)

 Організація навчально-виховного процесу

Прийом учнів до гімназійних класів проводиться на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до Інструкції про порядок конкурсного прийому до гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Учасники навчально-виховного процесу

Учні зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навиками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватись правил особистої гігієни.

Учні, які не встигають, наказом директора відраховуються з гімназійних класів і при сприянні Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням з гімназійних класів вони мають право оскаржити дії директора до ради навчального закладу. За поданням ради Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради створюється комісія, що визначає правомірність відрахування. Висновок цієї комісії є остаточним.

Директор навчально-виховного об’єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

І.В.Трембовецька

 ПОГОДЖЕНО                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  Управління  освіти                                                                                                              Директор НВО № 5

Хмельницької міської ради                                                                                                 міста Хмельницького                                                          ___________ _______________                                                                                          імені Сергія Єфремова

   ___________ _______________                                                                                        __________ Трембовецька І.В.

                                                                                                                                              

Навчально-виховне об’єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова

                      Комплексний вступний іспит , 2017 рік

 1.  Підкресли слова, в яких кількість звуків відповідає кількості букв.

 Бузок,  айстра, півень, сокіл, живиця, ялина, дівчинка.

 1. Розкрий дужки, постав займенники у потрібну форму.

З (вона), під (ми), за (ти), перед (він), від (ви), переді (я), у (вони), над (він).

 1. Склади речення за схемами:

____________       ============    ~~~~~~~~~         ~~~~~~~~~ 

      ~~~~~~~~~~      ~~~~~~~~~~~       ____________    ==============                                        

       ~~~~~~~~~~       ____________    =================    ~~~~~~~~~    ~~~~~~~~~ 

      ___________     =================     ~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~     ~~~~~~~~~                                                                                                  

                                                                                                             

 1. Продовжи речення

Україна святкує День Незалежності……                                                                                                                                               Основний закон України –                                                                                                                                                                          Глава держави в Україні –                                                                                                  

 1. Розв’яжи задачу.                                                                                                                                                                        Автомобіль їхав 4 години зі швидкістю 64 км/год і 6 год зі швидкістю 74 км/год. знайти середню швидкість автомобіля.
 2. Намалюйте відповідь на запитання:                                                                                                                                                   А) Як розставити 8 охоронців по периметру прямокутного складу, щоб з кожної сторони було по три охоронці?

Б) На вершинах квадратної клумби ростуть кущі – всього 4. Площу клумби збільшили у два рази, не викопуючи кущів. Розширена клумба теж квадратної форми, але на вершинах нової клумби кущів немає.

 1. Обчисли:

А) 18 год.42 хв + 14 год.29 хв;                                                                                                                                                                 

Б) 28 м 845 см  : 15 ;

В) 12 м 34 см – 4 м 44 см.

      

 1. Які людські якості зашифровані в наведених словах:

СЕРЛОМИДЯ, ЗДЗАРІСТЬ, ЖНЯМУСТЬ, ІЩЛІНО, СНІСТЬЧЕ, СТЬЧЛИВВІВІ.

Зразки диктантів з української мови

Рідна мова, 2015 рік

Мова - це духовне багатство народу. Українська мова є національною мовою українського народу і бере свій початок із глибини віків. Це великий скарб, його треба свято шанувати, берегти і розумно збагачувати. Не забуваймо материнської мови, пам`ятаймо традиції наших предків!

Українська мова створювалася зусиллями численних поколінь. Вона відображає мудрість, досвід, сподівання і мрії людей, красу душі і характер українців. Мова об`єднує нас та всі попередні покоління у велику родину. Тому і є для кожного українця рідною.

У школі за допомогою слів відкриваються таємниці інших наук. Мова є джерелом пізнання світу.

Український віночок, 2011 рік

Своєрідним жіночим оберегом в Україні завжди був віночок. Його виплітали з різного зілля від весни до осені. Для нього брали польові квіти з лікувальними влястивостями. Це були ружа, деревій, безсмертник, любисток, волошка, ромашка, незабудка і цвіт калини.

Не забували українці і про барвінок. Він є символом життя і безсмертя. Тягнеться барвінок до людських хат, розростається у садках. Ним прикрашають весільний вінок молодої, святковий коровай.

До дівочого вінка в`яжуть кольорові стрічки, що зберігають пам`ять поколінь.

Струмок, 2017 рік

Струмочок хотів подалі втекти від снігу. І побіг швидко. Він не знав ще дороги і тому повертав то праворуч, то ліворуч. Сонце світило з безхмарного неба, а струмочок бавився і сміявся. Витикалися із землі трави, оживала комашня.

Верба першою розкрила обійми весні, вдягла золоті сережки. А на кущах верболозу з’явився цвіт. Ці біленькі м’якенькі суцвіття випромінювали весняне тепло, ласку, вони пахли весною.

Під кущами пробилися цупкі гострі списи конвалії. А он вилазять на сонечко зелені равлики папороті. Вона ніколи не цвіте, але ростиме до пізньої осені. На узліссі з’являються квіти рясту. Зігріта земля одягає своє весняне вбрання.

Пора підсніжників, 2016 рік

Найсвітліше у весняному лісі буває ранньої весни. Під сонячним проміннім швидко збільшуються чорні круги талої землі навколо дерев. На очах з’їдає останні кучугури снігу теплий південний вітерець. Задзюрчали по вибалках струмочки.

Ґрунт ще не просох, а над вкритою торішнім листям землею вже піднялися перші квіти.

Розкрилися грона пролісків, що схожі на небесну блакить. Подекуди визирнули підсніжники. Між зеленими листочками розгорілися жовтенькі зірочки гусячої цибульки.

Світло і тепло розбивають панцир на бруньках. Уже близько той час, коли оксамитовим серпанком вкриються розлогі крони кленів, лип, затінять нижній ярус лісу.

Духовна святиня, 2014 рік

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Тому й називається вона рідною. Як мати, Україна, як усе найдорожче серцю.

Народ передає від покоління до покоління мудрість, перемоги й славу, культуру і традиції. Завдяки могутності рідного слова не замулюється людський досвід.

Любов до України виявляється в любові до рідного слова. Ним треба дорожити, як честю матері, як совістю. Це святий обов’язок справжнього українця.

Великою нацією можна бути лише тоді, коли кожен громадянин сповідує ці вічні істини.

Будь гідним сином і донькою своєї держави! Пам’ятай, що Україна – твій рідний край.

Тарасові солов’ї, 2017 рік

Зійди у травні на високу Тарасову гору. Тут тебе зачарують співом солов’ї. Це, кажуть, єдине місце в Україні, де живе дванадцять видів солов’їв. Дзвінкоголосі співаки ніби злетілися в гості до Тараса Шевченка, щоб наспівувати йому, звеселяти його.

Як тільки спаде надвечір’я, солов’ї змагаються своїм співом. І кожен витинає вгорі неповторні колінця, виводить чарівні співанки. Із зеленого гаю лине полум’яна пісня. Ніколи не замовкне цей дзвінкий солов’їний хор.

І слухає цю пташину хвалу Кобзареві Дніпро, що в’ється в підгір’ї. Слухає українське широке поле і вся Україна.

 

Зразки завдань з математики

 

2016 рік

1 варіант

 1. На скільки число 2348 більше, ніж значення виразу (1598 + 47320 : 67) : 27?
 2. З автостоянки на автостраду виїхав автобус, а через 2 год з цієї ж стоянки йому навздогін виїхав легковий автомобіль зі швидкістю 110 км/год. Він наздогнав автобус на відстанні 330 км від стоянки. З якою швидкістю їхав автобус?
 3. Оксана пішла до школи о 8 год 15 хв, а повернулася через 5 год 50 хв. Сестричка повернулася зі школи на 1 год 10 хв раніше, ніж Оксана. О котрій годині повернулася додому сестричка?
 4. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 12 дм. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметрові цього трикутника
 5. Матері 36 років, вона у 3 рази старша за доньку. Батько старший від доньки на 29 років. Скільки років батькові?

2 варіант

 1. У скільки разів значення виразу 9898 + 41275 : 25 - 3485 більше, ніж 16?
 2. З пункту А в пункт В виїхав вершник зі швидкістю 12 км/год. Через 2 год з того ж пункту виїхав йому навздогін другий вершник. З якою швидкістю повинен їхати другий вершник, щоб прибути в пункт В одночасно з першим, якщо відстань між пунктами 96 км?
 3. Квіти кульбаби розкрилися о 5 год 54 хв ранку і закрилися через 8 год 27 хв. Через 53 хв після цього пішов дощ. О котрій годині пішов дощ?
 4. Сторона рівностороннього п`ятикутника дорівнює 40 мм. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього п`ятикутника
 5. Бабусі 75 років, вона у 5 разів старша, ніж онук. Дідусь старший від онука на 63 роки. Скільки років дідусеві?

3 варіант

 1. На скільки значення виразу (21175 : 35 + 9745) : 25 менше, ніж 745?
 2. З міста на автостраду виїхав автобус зі швидкістю 60 км/год. Через 2 год йому навздогін виїхав легковий автомобіль. З якою швидкістю повинен їхати легковий автомобіль, щоб наздогнати автобус на відстанні 300 км від міста?
 3. Мама була на роботі з 9 год 15 хв до 16 год 45 хв. Галинка була у школі на 3 год 50 хв менше, ніж мама на роботі. Скільки годин і хвилин була у школі Галинка?
 4. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 8 см. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього трикутника
 5. Дідусеві 96 років, він у 6 разів старший, ніж Андрій. Батькові Андрія 51 рік. На скільки років батько старший, ніж Андрій?

4 варіант

 1. У скільки разів значення виразу 1730 - (36714 : 38 + 998) менше, ніж 348?
 2. З водної станції виїхав катер, а через 2 год йому навздогін виїхав другий катер зі швидкістю 18 км/год. Він наздогнав першого на відстані 126 км від станції. З якою швидкістю їхав перший катер?
 3. Олег був на прогулянці з 17 год 38 хв до 19 год 25 хв. Уроки він готував на 42 хв довше, ніж гуляв. Скільки годин і хвилин Олег готував уроки?
 4. Сторона рівностороннього п`ятикутника дорівнює 8 мм. Знайти площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру цього п`ятикутника
 5. Синові 7 років, він у 4 рази молодший від матері. Батько старший від матері на 5 років. Скільки років батькові?

2015 рік

1 варіант

 1. Виконати дії: 3596 - 3596 : 58 + 438 · 13
 2. Розв`язати задачу: Швидкість течії річки 5 км/год. Теплохід пройшов за течією річки 180 км за 6 год, а потім пройшов ту саму відстань у зворотньому напрямі. Скільки годин теплохід йшов проти течії?
 3. Число 528 розкласти на три доданки так, щоб два перших були однакові, а третій на 12 менший від кожного з двох перших. Знайти ці доданки.
 4. Невідоме число збільшили у 5 разів. Коли до цього добутку додали 17, то одержали 52. Знайти невідоме число.
 5. З куска дроту завдовжки 14 дм треба зігнути такий прямокутник, щоб його площа дорівнювала 6 квадратних дециметрів. Визначити розміри сторін прямокутника.

2 варіант

 1. Виконати дії: 9120 - 9120 : 32 + 212 · 17
 2. Розв`язати задачу: Відстань між двома містами автомобіль подолав за 15 год зі швидкістю 72 км/год. Скільки годин потрібно автомобілю на зворотній шлях, якщо його швидкість становитиме 3/4 від початкової?
 3. Число 438 треба розкласти на три доданки так, щоб перші два були рівні між собою, а третій - на 36 більший від кожного з перших двох. Знайти ці доданки.
 4. Невідоме число збільшили у 4 рази. Коли до цього добутку додали 20, то одержали 144. Знайти невідоме число.
 5. Площа одного квадрата дорівнює 81 квадратних сантиметрів. Сторона другого квадрата у 3 рази довша від сторони першого. На скільки сантиметрів периметр першого квадрата менший від периметра другого?

3 варіант

 1. Виконати дії: 2016 - 2016 : 84 + 376 · 15
 2. Розв`язати задачу: Потрібно надрукувати 1080 сторінок тексту. Одна друкарка може виконати цю роботу за 45 робочих днів, а друга - за 36. За скільки днів виконають усю роботу дві друкарки, якщо вони працюватимуть разом?
 3. Число 876 треба розкласти на чотири доданки так, щоб перші три були рівні між собою, а четвертий на 36 більший від кожного з перших трьох. Знайти ці доданки.
 4. Невідоме число збільшили на 35. Коли від цієї скми відняли 17, то одержали 21. Знайти невідоме число.
 5. Площа одного квадрата дорівнює 64 квадратних сантиментрів. Сторона другого квадрата на 2 сантиментри довша від сторони першого. На скільки сантиментрів периметр другого квадрата більший від периметра першого?

4 варіант

 1. Виконати дії: 5696 - 5696 : 32 + 178 · 12.
 2. Розв`язати задачу: Швидкість теплохода в стоячій воді - 25 км/год. Теплохід пройшов за течією річки 180 км за 6 год, а потім пройшов ту саму відстань назад. За скільки годин теплохід пройшов зворотній шлях?
 3. Число 219 треба розкласти на три доданки так, щоб перші два були рівні між собою, а третій - на 18 більший від кожного з перших двох. Знайти ці доданки.
 4. Невідоме число зменшили у 3 рази. Коли від цієї частини відняли 13, то одержали 19. Знайти невідоме число
 5. З куска дроту завдовжки 18 дм треба зігнути такий прямокутник, щоб його площа дорівнювала 14 квадратних дециметрів. Визначити розміри сторін прямокутника

 

2014 рік

1 варіант

 

 1. Виконати дії: 7934 - 64 · 84 + 6539 : 13 - 1105
 2. Розв`язати рівняння: а) 36 : х - 2 = 4 б) 220 + (х - 120) = 479 - 99
 3. Розвя`язати задачу. Для шкільної їдальні закупили сік. Томатного і яблучного було разом 82 банки, а решта - апельсиновий, причому апельсинового було на 11 банок менше, ніж томатного. Скільки банок соку кожного виду було куплено, якщо всього було закуплено 118 банок?
 4. На рибалку Івн йшов пішки, а повертався на велосипеді. На весь шлях він витратив 50 хв. Іншого разу туди і назад він проїхав на велосипеді за 24 хв. За скільки часу Іван пройде весь шлях в обидва кінці пішки?
 5. Маса коробки з цукерками 550 г. Коли половину цукерок з`їли, маса коробки стала 300 г. Якою є маса порожньої коробки?

2 варіант

 1. Виконати дії: 8245 + 28 · 82 - 6919 : 17 - 1409
 2. Розв`язати рівняння: а) 48 : х + 3 = 4 б) 500 - (120 - х) = 479 - 99
 3. Розв`язати задачу. В автопарку було 156 машин. З них 87 машин було легкових і вантажних, а решта - мікроавтобуси, причому мікроавтобусів було на 7 менше, ніж вантажівок. Скільки машин кожного виду було в автопарку окремо?
 4. У тараса було 5 цукерок, у Юри - 4 такі самі цукерки. До них приєдналася Олена, і вони поділили цукерки порівну. Олена за цукерки дала хлопцям 18 горіхів. Скільки горіхів має одержати Тарас і скільки Юра
 5. Повний бідон молока має масу 30 кг, а наповнений наполовину молоком - 18 кг. Яка маса порожнього бідона?

3 варіант

 1. Виконати дії: 6948 + 1498 : 14 - 52 · 93 + 2401
 2. Розв`язати рівняння: а) 56 : х - 6 = 8 б) (234 - х) + 86 = 203 - 99
 3. Розв`язати задачу. У трьох цехах заводу працює 246 чоловік. З них 174 працює в першому та другому цехах, а решта - в третьому, причому в першому цеху працює на 12 чоловік більше, ніж у третьому. Скільки чоловік працює в кожному цеху?
 4. Три хлопчики вирішили пообідати разом. Для цього один дав дві булки, другий - три булки, а третій 50 коп. Скільки їз цих грошей повинен взяти кожен хлопчик?
 5. Туристи, проїхавши половину визначеного маршруту і ще 50 км, з`ясували, що їм залишилося проїхати ще четверту частину шляху. Визначити довжину туристичного маршруту.

4 варіант

 1. Виконати дії: 8342 - 62 · 58 + 8470 : 14 - 1243
 2. Розв`язати рівняння: а) х : 9 - 8 = 12 б) (х + 128) - 28 = 1000 - 567
 3. Розв`язати задачу. У дитячий садок завезли 143 кг овочів. З них 98 кг становили картопля та морква, а решту - капуста, причому капусти було на 14 кг більше, ніж моркви. Скільки було овочів кожного виду?
 4. З міста в село виїхав велосипедист, а йому назустріч з села вийшов пішохід. Відстань між містом і селом 24 км. Коли велосипедист і пішохід зустрілися, то виявилось, що велосипедист проїхав у 3 рази більшу відстань, ніж пройшов пішохід. На скільки більше кілометрів проїхав велосипедист?
 5. Маса торта з коробкою 1 кг 300 г. Коли третину торта з`їли, маса коробки із залишеним тортом стала 900 г. Яка маса порожньої коробки?