menu
person
 СТАТУТ

учнівського наукового товариства«Ерудит»

навчально-виховного обєднання №5

імені Сергія Єфремова

I. Загальні положення

Учнівське наукове товариство – це добровільне творче об’єднання учнів НВО№5, які прагнуть удосконалити свої знання у певній галузі науки, розвивати свій інтелект, здобувати уміння та навички науково-дослідницької і експериментальної діяльності під керівництвом вчених, викладачів та інших фахівців.

ЗАДАЧІ товариства:

- формування єдиної шкільної організації зі своїми традиціями;

- розкриття інтересів і схильності учнів до науково-пошукової діяльності;

- професійна орієнтація учнів;

- поглиблена підготовка членів товариства до самостійної пошукової роботи;

- створення умов з метою залучення учнів у колективну пошуково-дослідницьку діяльність для їх спільної роботи з фахівцями-дослідниками;

- проведення досліджень, які мають практичне значення;

- пропаганда досягнень науки, техніки, літератури, мистецтва.

II. Зміст та форми роботи

1. Організація і проведення окремих дослідницьких робіт.

2. Створення гуртків, факультативів; розробка спецкурсів, системи творчих завдань, які складаються для різних груп учнів.

3. Організація лекторіїв за окремими питаннями науки. Організація музейних експозицій, виставок.

4. Проведення наукових конференцій.

5. Проведення регулярного огляду наукової та науково-популярної літератури.

III. Членство у товаристві

1. Приймати участь у роботі товариства можуть учні та вчителі школи, викладачі вищих навчальних закладів, студенти вузів, вчені.

2. Приймати участь у роботі товариства можливо на правах слухачів, кандидатів в члени товариства та членів товариства.

3. Слухачем може бути будь-яка особа, яка приймає участь у роботі гуртків, секцій, лекторіїв, факультативів. Виконує завдання товариства.

4. Кандидатом в члени товариства може бути особа, яка пройшла навчання у гуртках, на факультативах; яка виконала дослідницьке завдання, підготувала доклад у класі, семінарі, секції товариства, опублікувала статтю в печатному органі товариства.

5. Членами товариства є особи, які постійно займаються пошуково-дослідницькою діяльністю, які здійснюють самостійні дослідження, беруть активну участь у реалізації колективних проектів товариства, а також викладачі-співпрацівники товариства: керівники гуртків, секцій, факультативів, спецкурсів.

Члени товариства мають право:

- використовувати матеріальну базу товариства для самостійних досліджень;

- одержувати консультації та рецензії на свої роботи, мати наукового керівника;

- публікувати результати своєї дослідницької роботи у пресі товариства;

- рекомендувати здобувачів, кандидатів для прийому в члени товариства;

- приймати участь у секційних та загальних конференціях, у роботі загальних зборів товариства;

- добровільно виходити зі складу товариства.

 

IV. Керівні органи товариства

1. Вищим органом товариства є загальні збори членів товариства, які проводяться один раз на навчальний рік.

2. Загальні збори обирають голову товариства.

3. Голова товариства вирішує суперечливі питання у роботі журі, очолює загальні збори товариства, засідання вченої ради.

4. Голова обирається строком на 2 роки.

V. Структура товариства

Товариство складається з п’яти  відділень:

Філологія та мистецтвознавство

Історії та географії

Хімії та біології

Фізико-математичне

Комп’ютерних наук

VI. Матеріальна база

1. Матеріальна база товариства формується з особистих коштів школи. Використання цих коштів регламентується адміністрацією НВО№5.

2. До матеріальної бази входять навчальні кабінети, бібліотека, читальна зала, стенди, розмножувальна техніка.